CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang dagiaco.com bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà dagiaco.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để dagiaco.com liên hệ … xem thêm